Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai:

Jelen ÁSZF a BEE MÉDIA Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által értékesített online hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre, hirdetésre vagy PR cikkre vonatkozik, valamint a hirdetést közzétevő (továbbiakban: Hirdető vagy Megrendelő) és Szolgáltató közötti szerződések részét  képezi.

Szolgáltató neve: BEE MÉDIA Kft.

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19. 1. em. 13.

Adószáma: 24096946-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-990290

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

Elérhetőségek:

Telefonszáma: +36-1-798 8940

Elektronikus levélcíme: info@kutyabarat.hu

Postai cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19. 1. em. 13.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.kutyabarat.hu és annak minden  aloldalára, illetve aldomainjeire.

2. Általános szerződési és felelősségi rendelkezések:

Hirdetés vagy reklám közzétételére az online hirdetési felületen a BEE MÉDIA Kft. és a megrendelő között létrejövő szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján kerülhet sor. A szerződésnek állandó, elválaszthatatlan része jelen ÁSZF, amelynek rendelkezéseit a megrendelő  a szerződés  aláírásával  magára nézve kötelezőnek elismeri.

Szolgáltató kiköti, hogy bizonyos hirdetési felületeket - a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján - az Sales Contact Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61..) kezeli és felügyeli, az adatvédelmi szabályok betartása mellett.

A Hirdető/Megrendelő teljeskörű szavatosságot vállal a megrendelés, szerződés létrejöttével arra, hogy a reklámozni, hirdetni kívánt terméke, szolgáltatása rendelkezik a forgalomba hozatalához szükséges valamennyi érvényes engedéllyel, tanúsítvánnyal, bejelentéssel.

Továbbá kizárólagosan felel azért, hogy a hirdetésben megjelenő információk, adatok megfelelnek a valóságnak, azok nem sértik senki személyiségi jogait, jó hírnevét, valamint nem sértik az összehasonlító  reklám tilalmára és egyéb a reklámokra vonatkozó szabályozó  rendelkezéseket.

A Hirdető szavatolja, hogy a szerződés/megállapodás alapján közzétenni kért reklám/hirdetés vagy PR cikk harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyiségi jogait, vagy megjelöléshez fűződő jogait nem sérti, valamint rendelkezik a reklámhoz felhasznált művek, részletek az érintett felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel. Harmadik személy, hatóság vagy gazdasági társaság által támasztott igénnyel, bírsággal, költséggel összefüggésben, illetve adatbeszerzési és közlési kötelezettség megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel összefüggésben támasztott igényekért - ide értve a bírságot, költséget is - a Hirdető/Megrendelő kizárólagos felelősséget vállal, így a Szolgáltató felelőssége kizárt ezen esetekben.

A Szolgáltatóval szemben a fentiekkel kapcsolatosan támasztott bármilyen igényekkel szembeni közvetlen, Szolgáltató helyett történő helytállásra, az igények megtérítéséért a Hirdető/Megrendelő  kötelezettséget vállal, továbbá a Szolgáltató ezzel összefüggésben keletkező teljes vagyoni és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni.

Hirdető felelőssége a Reklám közzétevő által közvetlenül kifizetett összegek haladéktalan megtérítésére is fennáll.

A Hirdető/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így különösen az Ekt., Grtv., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit.

Vita esetén a reklám közzétevő az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását jogosult kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT álláspontjával  nem egyező véleménye  estén is jogosult megtagadni,  s ezért semmiféle kártérítési felelőséggel nem tartozik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott hirdetés közzétételének megtagadására, amennyiben a Hiredtő/Megrendelő nyilatkozatának valóságtartalmát illetően komoly kétségei merülnek fel. Továbbá Szolgáltató jogosult a hirdetés további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha azzal kapcsolatban jogszabálysértés, jogellenesség merül fel, esetleges hatósági eljárás indul vagy reklám etikai szabályokat sért.
Megrendelő  tudomásul veszi,  hogy  a Szolgáltató nem köteles a hirdetés tartalmát vizsgálni a jogszabályi, etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából.

A Szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a Megrendelővel szemben, ha a jelen pont alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a hirdetés módosítását kéri.

3. Elállás, felmondás, hibás teljesítés:

A Hirdető/Megrendelő jogosult a Szolgáltató visszaigazolásában vagy egyedi szerződésében/megállapodásában megjelölt időpontig  - minden jogkövetkezmény nélkül - elállni a szerződéstől vagy a hirdetés megjelenésének időpontját módosítani. Az írásbeli nyilatkozatott  (visszaigazolt   e- mailen vagy telefax útján) el kell jutatni a Szolgáltatóhoz.

 Az elállást, lemondást vagy módosítást a Szolgáltató  írásban  visszaigazolja, ennek hiányában  a  Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette. Amennyiben az elállás, lemondás a meghatározott időpontot követően történik, úgy a szerződésben foglalt teljes díjat köteles a Megrendelő megfizetni, annak ellenére, hogy  nem kerül sor a közzétételre. A késedelmesen módosított hirdetés közzétételének elmaradása a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

A Szolgáltató nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyag nem felismerhető vagy nehezen felismerhető hibája miatt kerül sor hibás hirdetés, reklám közzétételére.

Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hirdetés közzététele, nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Szolgáltatón kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől  eltérően, amelyet a Szolgáltató az általában elvárható  gondosság  mellett  nem képes  elhárítani, befolyásolni (vis major.)

Ha a hibás teljesítésre az elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból  kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét kérheti.

A Szolgáltatóval szemben a hibás teljesítés miatti igények a hirdetés közzétételétől, folyamatosan megjelenő hirdetés/reklám esetében az első hibás közzétételtől számított 5 (öt) munkanapon belül érvényesíthetőek, amely jogvesztő határidő, lejártát követően ezen a jogcímen igény a Szolgáltatóval szemben már nem érvényesíthető.

4. Díjak, fizetési feltételek:

A hirdetési díjakat a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződés vagy megállapodás tartalmazza.

A díjváltoztatás jogát fenntartja a Szolgáltató (az árváltoztatás a már megkötött egyedi szerződéseket nem érinti).

Szolgáltató a Megrendelő részére a számlát vagy rész-számlát bocsát ki, a kibocsátás pontos dátumát szintén az egyedi szerződés tartalmazza. A számla akkor tekinthető teljesítettnek, ha az abban megjelölt díj a Szolgáltató megjelölt bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került vagy készpénzben kifizetésre került hiánytalanul.

Késedelmes  fizetés esetén, a  fizetési határidő utolsó napját követő naptól a Szolgáltató a hatályos Polgári Törvénykönyvben foglalt, mindenkori késedelmi kamatot számítja fel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a hirdetést nem osztja meg a teljes díj kifizetéséig.

A Megrendelő a számlával kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a számla megküldését követő 8 (nyolc) napon belül írásban, postai úton megküldve jogosult közölni, ezt követően már nem.

Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Szolgáltató nem találja megalapozottnak,  és a számla kiegyenlítése a szerződésben foglalt  fizetés  határidőre  nem történik meg, Szolgáltató jogosult, írásbeli figyelmeztetést követően, a még közzéteendő reklámok közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, a nem teljesített összeg és járulékai hiánytalan megfizetéséig.

4. Jogi hatály, vitarendezés módja:

Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésekben nem rendezett kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai, főként a Polgári Törvénykönyv, a Magyar Reklám Etikai Kódex előírásai az irányadóak.

Felek vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelenség esetére, amennyiben valamely bíróság kizárólagosan nem illetékes az adott jogvita elbírálására, kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbírósági Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármikor módosítsa, kiegészítse.  A módosítást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal korábban a módosítást közzéteszi a http://www.kutyabarat.hu oldalon, valamint a már szerződési jogviszonyban lévő  Megrendelőknek elektronikus levélben értesítést küld a változásról.

Jelen ÁSZF 2012. június 01. napjától kezdődően  visszavonásig  hatályos, annak időközbeni módosításaival együtt.

 

Budapest, 2012. június 01.

 

Hozzászólás

Kapcsolati űrlap

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni!

Rólunk

Tapasztalatból tudjuk, hogy nem olyan egyszerű kutyával bizonyos helyekre bejutni, nyaralást, vacsorát tervezni, szórakozni elmenni.

Megmutatjuk, hogy hol ehetsz, ihatsz, szórakozhatsz, pihenhetsz, strandolhatsz kutyáddal, legyen akár kis- vagy nagytermetű a Kedvenced! Kutyabarát, állatbarát szállások, éttermek, kávézók, cukrászdák. Nemcsak a pihenéshez, szórakozáshoz adunk tippeket, hanem hasznos információkat szolgáltatunk kutyád ápolásával, gyógyításával, táplálásával kapcsolatosan is. 
 

 

Médiapartnerek